Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế) Giá cổ phiếu
    Giá thị trường hiện hành của một đơn vị vốn cổ phần của một công ty