Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế) Kinh tê phân phối
    Một nền kinh tế trong đó tiền trả cho người lao động được gắn bởi một công thức với doanh thu hay lợi nhuận của công ty mà học làm việc