Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Shakespearian /'∫eik'spiəriən/  

  • Tính từ
    (cách viết khác Shakespearean)
    theo văn phong Shakespeare;[thuộc] Shakespeare
    Shakespearian quotations
    những câu trích dẫn Shakespeare