Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế) Giá bóng+ Việc đánh giá một hàng hoá hay dịch vụ mà không có giá thị trường