Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Sensitivity analysis   

  • (kinh tế) Phân tích độ nhạy cảm
    Phân tích độ nhạy cảm liên quan đến việc thay đổi các thông số theo bài toán ra quyết định và nghiên cứu xem việc thay đổi này ảnh hưởng đến kết quả như thế nào.
    (kinh tế) Phân tích độ nhạy