Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế) Thị trường thứ cấp
    Xem PRIMARY MARKET