Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế) Thất nghiệp do tìm kiếm việc làm
    Xem JOB SEARCH