Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    between Scylla and Charybdis
    tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa