Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế) Hàm Tiết kiệm
    Hàm chỉ rõ mối quan hệ giữa tổng tiết kiệm (S) và thu nhập (Y), Tức là S
    S(Y)