Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Bàng quan với rủi ro