Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Thái độ đối với rủi ro