Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Vốn rủi ro
    Thông thường cụm thuật ngữ này nói đến một khoản vốn được đầu tư vào một doanh nghiệp mà chủ sở hữu của nó chấp nhận rủi ro là công ty có thể bị phá sản