Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Sự sợ rủi ro, không thích rủi ro
    Là kỳ vọng của nhà đầu tư muốn có lợi tức dự kiến cao hơn để bù đắp sự gia tăng độ rủi ro