Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Right Honourable /,rait'ɒnərəbl/  

  • ngài, tướng công (tiếng tôn xưng các vị tước hầu trở xuống, các vị bộ trưởng trong nội các…)
    Ngài Ngoại trưởng