Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Richter scale /,riktə'skeil/  

  • (địa lý học)
    thang Richter (Rích-te) (từ 0 đến 8, đo cường độ động đất)