Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Revised Version /ri,vaizd'vɜ:∫n/  

  • the Revised Version
    bản Kinh thánh tu chính (do các học giả Anh thực hiện những năm 1870-1884)