Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Chênh lệch nghịch đảo của lợi tức