Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Bán phá giá ở thị trường nước ngoài
    Là việc bán một loại hàng hoá ở nước ngoài với một mức giá cao hơn giá mặt hàng đó tại thị trường trong nước để lợi dụng vị trí độc quyền