Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Revenue maximization   

  • (Kinh tế) Tối đa hoá doanh thu