Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Required reserve ratio   

  • (Kinh tế) Tỷ lệ dự trữ bắt buộc