Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Hãng đại diện
    Là một hãng tiêu biểu cho một ngành hay một khu vực của nền kinh tế đang được phân tích