Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Tài nguyên tái tạo được
    Là bất cứ tài nguyên nào có khả năng tái tạo lại, một phần hoặc toàn bộ, một cách tự nhiên