Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Giá tương đối.
    xem PRICE