Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Real prices and real income   

  • (Kinh tế) Giá thực tế và thu nhập thực tế