Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Real national output   

  • (Kinh tế) Sản lượng quốc dân thực tế
    Giá trị của tổng sản lượng
    THU NHẬP QUỐC DÂN
    được tính theo giá cố định
    tức là trừ đi tỷ lệ lạm phát chung để tính được hiệu quả thực tế của việc sử dụng các nguồn lực