Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Các số dư tiền thực tế
    Là giá trị của các lượng tiền được nắm giữ được xác định bằng số lượng hàng hoá và dịch vụ mà chúng có thể mua được