Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Real cost approach to international trade   

  • (Kinh tế) Phương pháp chi phí thực tế đối với thương mại quốc tế
    Học thuyết về lợi thế so sánh của Ricardo được dựa trên một phương pháp chi phí thực tế