Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Hiệu ứng số dư tiền
    Cụm thuật ngữ này thường được sử dụng để mô tả trường hợp khi cầu đối với hàng hoá thay đổi do có sự thay đổi số dư tiền thực tế.