Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Mô hình putty-clay; Mô hình mát tít
    đất sét
    Một hình thái của HÀN SẢN XUẤT cho phép thay vốn bằng lao động và ngược lại trước khi đầu tư thức tế được thực hiện, nhưng một khi máy móc đã được lắp đặt thì tỷ số Vốn/ lao động không thể thay đổi được