Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Protestantism /'prɒtistəntizəm/  

  • Danh từ
    đạo Tin lành
    tín đồ Tin lành (một vùng, một nước, coi như một khối)