Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Protestant /'prɒtistənt/  

 • Danh từ
  tín đồ Tin lành
  Tính từ
  [thuộc] Tin lành

  * Các từ tương tự:
  Protestantism, protestantize