Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Lý thuyết viễn cảnh
    Một lý thuyết về việc ra quyết định trong tình trạng không chắc chắn. Lý thuyết này gắn với Kahneman và Tversky