Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Tối đa hoá lợi nhuận
    Giả thiết cho rằng các doanh nghiệp đều nhằm tối đa hoá lợi nhuận