Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Ràng buộc về lợi nhuận
    Một khái niệm thường được sử dụng trong các thuyết QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP. Nó là lợi nhuận tối thiểu đòi hỏi để đảm bảo sự đồng ý của cổ đông đối với chính sách của công ty