Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Production smoothing   

  • (Kinh tế) Làm nuột quá trình sản xuất; Việc làm cho sản xuất được trôi chảy