Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Production incentives   

  • (Kinh tế) Các khuyến khích sản xuất