Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Hàm sản xuất
    Mối liên hệ giữa SẢN LƯỢNG (đầu ra) của một hàng hoá và đầu vào (nhân tố sản xuất) được yêu cầu làm ra hàng hoá đó