Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Production externalities   

  • (Kinh tế) Những ngoại tác sản xuất