Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Production Possibility frontier   

  • (Kinh tế) Đường giới hạn khả năng sản xuất