Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Production Possibility curve   

  • (Kinh tế) Đường khả năng sản xuất