Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Product differentiation   

  • (Kinh tế) Sự khác biệt hoá sản phẩm
    Điều này tồn tại trong phạm vi một ngành khi mỗi nhà sản xuất bán một sản phẩm mà các đặc trưng của nó phân biệt với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh