Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Chu kỳ sản phẩm
    Cụm thuật ngữ này miêu tả hình thái về quá trình đi qua của các sản phẩm mới, sau đó trải qua giai đoạn của hoàn thiện và chuẩn hoá sản phẩm