Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Private sector cash-deposite ratio   

  • (Kinh tế) Tỷ số giữa tiền mặt và số tiền gửi của khu vực tư nhân