Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Private and social cost of unemployment   

  • (Kinh tế) Thiệt hại / phí tổn cá nhân và xã hội của thất nghiệp