Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Principal-agent problem   

  • (Kinh tế) Vấn đề uỷ thác và nhậm thác; Vấn đề người có vốn và người đại diện
    Điều này nói đến tình huống trong lý thuyết hãng khi lợi ích của người quản lý và của cổ đông khác biệt nhau