Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Kinh tế) Chỉ số giá
    Một số chỉ số cho thấy giá của một tập hợp hàng hoá đã thay đổi thế nào từ một thời kỳ nào đó tới thời kỳ tiếp theo