Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Hiệu ứng giá
    Sự thay đổi của cầu đối với một hàng hoá xảy ra do có một thay đổi của giá hàng hoá đó