Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Price discrimination   

  • (Kinh tế) Phân biệt đối xử theo giá
    Có hai hình thức chủ yếu về Phân biệt đối xử theo giá : Thứ nhất, việc các hãng tính giá khác nhau cho từng nhóm người mua khác nhau và thứ hai tính cho cùng loại người tiêu dùng các giá khác nhau đối với các lượng khác nhau của cùng một loại hàng