Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Price consumption curve   

  • (Kinh tế) Đường tiêu dùng theo giá
    Còn được biết với tên ĐƯỜNG CHÀO GIÁ. Tiếp điểm của đường BÀNG QUAN của người tiêu dùng và đường ngân sách của họ để xác định sự cân bằng của người tiêu dùng