Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Giá trị hiện tại
    Giá trị của một luồng lợi tức hoặc phí tương lai tính bằng giá trị hiện tại của chúng